ANAREUS CZ, s.r.o.

Inovační vouchery v Praze – výzva 2014

Název projektu: Systém pro automatizovanou lokalizaci impaktů.

Současný pokrok v oblasti výpočetní techniky spolu s dostupností moderní signálové elektroniky (paměťové osciloskopy, detektory, analyzátory apod.) rozšiřují aplikační možnosti metod prvotně určených k nedestruktivnímu testování (NDT), tj. k identifikaci a lokalizaci poruch v materiálech a konstrukcích. Mezi progresivní metody tohoto typu lze zařadit detekci akustické emise (AE). Tato metoda je založena na měření ultrazvukových elastických vln šířících se v materiálech. Umožňuje kontinuálně monitorovat pevná tělesa pomocí několika piezoelektrických snímačů na povrchu sledované součásti a lokalizovat či identifikovat různé mikroskopické poruchy (např. rostoucí trhliny) jakožto zdroje elastických vln. Dopad (impakt) malého tělesa na povrch součásti vysokou rychlostí je v tomto ohledu dostatečně silným zdrojem akustické emise, detekovatelným na poměrně velké vzdálenosti. Detekce ultrazvukových elastických vln významně zvyšuje přesnost lokalizace zdrojů akustické emise ve srovnání s přístupy pracujícími ve slyšitelné oblasti, kdy může navíc docházet k nežádoucímu akustickému rušení.

Řešitelský tým navrhne optimální konstrukční a elektronické řešení specializovaných snímačů na principu piezoelektrického jevu. Provede kompletaci, kalibraci a testování prototypů. Dále zpracuje výrobní dokumentaci, podle které bude možné zahájit sériovou produkci snímačů. V rámci řešení samotné lokalizace impaktů specifikuje a podrobně popíše vhodný pokročilý algoritmus aplikovatelný i na 3D tělesa. Lze rovněž poskytnout podporu při implementaci metod do softwaru aparatury pro akustickou emisi formou konzultací.

V průběhu řešení budou využity technologie a přístrojové vybavení především laboratoře nedestruktivního testování Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., případně spolupracujících pracovišť.

Inovační vouchery v Praze – výzva 2014